Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Optical-Christex Joachimowska sp. j. z siedzibą w Sopocie (81-754), ul. Grunwaldzka 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000465307, REGON: 191616744, NIP: 5861975496, nr telefonu 58 551 08 11, e-mail biuro@opticalchristex.pl (dalej jako „Administrator”);
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego bądź formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • d) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  • f) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
 3. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • a) prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego bądź formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta – do czasu jej zakończenia,
  • b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego bądź formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
 6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).