Regulamin promocji „Szkło za 1 zł”

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Szkło za 1 zł” przeprowadzanej w ramach sklepu internetowego – www.opticalchristex.pl – prowadzonego przez Optical Christex Sp. z o.o.

§ 1 Słowniczek

 1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod nazwą „Szkło za 1 zł” w sklepie internetowym www.opticalchristex.pl, której warunki określa niniejszy Regulamin.
 2. Sprzedawca – Optical Christex Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (ul. Grunwaldzka 33, 81-754 Sopot), NIP 5851495665.
 3. Klient – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.opticalchristex.pl i decyduje się na dokonanie zakupu w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.opticalchristex.pl.

§ 2 Czas trwania promocji

 1. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 13.11.2023 i trwa przez czas nieokreślony, do momentu zakończenia jej przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 3 Zasady promocji

 1. Promocja „Szkło za 1 zł” obowiązuje przy zakupie przez Klienta wybranych opraw korekcyjnych dostępnych w Sklepie internetowym i polega na obniżeniu ceny każdego ze szkieł korekcyjnych do kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Ostateczna wartość zamówienia opiewać będzie na kwotę wartości opraw korekcyjnych oraz po 1 zł za każde szkło.
 2. Niniejsza promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie oprawy korekcyjnej plastikowej lub oprawy korekcyjnej metalowej „pełnej”.
 3. Z niniejszej promocji wyłączone są: oprawy korekcyjne metalowe „na żyłkę” oraz oprawy korekcyjne bezramkowe typu „patent”.
 4. Do jednej oprawy korekcyjnej objętej niniejszą promocją można zakupić maksymalnie jedną parę szkieł korekcyjnych.
 5. Promocja „Szkło za 1 zł” obejmuje zakup szkieł korekcyjnych bezbarwnych w wersji ekonomicznej: podstawowa powłoka antyrefleksyjna + standardowy indeks 1.5, dla zakresów mocy -/+ 2,0 Dptr cyl. 2,0.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, wyprzedażą, kuponami ani kartami rabatowymi, chyba że co innego postanowi Sprzedawca.
 8. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż skorzystanie z niniejszej Promocji oznacza, że przedmiotem zamówienia nie będzie zakup „oprawy korekcyjnej” a „zakup okularów korekcyjnych”. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym, wykonanym na indywidualne zamówienie i dlatego nie podlegają zwrotowi.

§4 Realizacja zamówienia

 1. W celu skorzystania z Promocji, Klient musi podać niezbędne informacje (formularz do wypełnienia w trakcie dokonywania zakupu) dotyczące wady sferycznej oraz cylindrycznej (opcjonalnie) w Dioptriach (Dptr) dla oka prawego i lewego oraz rozstawu źrenic podanego w milimetrach (mm).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania okularów korekcyjnych z najwyższą starannością, na podstawie danych przekazanych przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanej wadzie sferycznej/cylindrycznej i rozstawie źrenic.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że do realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://opticalchristex.pl/regulamin/, z uwzględnieniem postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Sklepu Internetowego, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2023.